RNDr. Ingrid Guľášová, PhD.

Cenník prekladov

Úradný preklad (úradne overený, overený, resp. súdne overený preklad)

 

Preklady bežných drobných slovenských dokladov

 

(rodné listy, sobášne listy, výpis z registra trestov a pod.) – 16.50 € / doklad

 

Preklad z Angličtiny do Slovenčiny a naopak

 

bežný - (do 2 - 5 dní)  19.92 € / NS

do 48 hod + 25 % (max.10 NS)

do 24 hod a víkend + 50 % (max. 6 NS)

 

Jedna strana prekladu je písacím strojom alebo textovým editorom písaný text obsahujúci 30 riadkov, každý so 60 znakmi v riadku vrátane medzier, alebo 1800 znakov na jednej strane textu. Každá posledná neúplná strana a každá jedna neúplná samostatná strana, alebo listina v rozsahu menšom ako je jedna strana , sa považujú za jednu celú stranu. (VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/ 2004 Z.z. z 23.augusta 2004 O odmenách a náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, §10,ods.5)

 

   Všetky ďalšie úkony spojené s overenými prekladmi (preskúmanie a overenie, písomné resp. elektronické vyhotovenie prekladateľského úkonu, vyhotovenie čb/ farebného listu formát A4 atd., sa riadia hore citovanou platnou vyhláškou MS SR č. 491/ 2004 Z.z. z 23.augusta 2004.

 

 

 

Bežný preklad(nie overený preklad)

 

Preklad z Angličtiny do Slovenčiny a naopak

 

bežný (do 2-5dní) - 12.00 € / NS

do 48 hod + 25 % (max.14 NS)

do 24 hod a víkend + 50 % (max. 8 NS)

 

Jedna normostrana (NS) textu je definovaná ako 1.800 úderov (30 riadkov po 60 úderov) Výpočet v MS Word: Nástroje - Počet znakov (vrátane medzier) delené 1.800 = počet NS(bežne: Times New Roman/ 12)

 

 

 

Pri väčšom objeme strán ako 10 je termín dodania dohodnutý individuálne so zákazníkom.

 

Prekladateľ nie je platcom DPH, uvedené ceny sú konečné.

 

Konečný rozsah zákazky, teda počet strán k fakturácií, resp., vyúčtovaniu je stanovený podľa počtu strán v cieľovom jazyku, teda v jazyku do ktorého bol preklad urobený.

 

Zľavy z cien úradných prekladov väčšieho rozsahu, resp. zľavy pri opakovanej spolupráci (4 zákazky a viac) sú dohodnuté so zákazníkom individuálne v závislosti na charaktere zákazky, náročnosti textu, množstve strán , termíne dodania a pod.

Design by DESIGN MICHAELA

DesignMichaela.com