Obchodná korešpondencia

poskytovanie a získavanie informácií o firme, propagačné brožúry, ponuky, referencie, osobná korešpondencia: pozvánky, prijatie/odmietnutie, ďakovné listy, výročné správy, zmluvy, faktúry, plná moc, záznam zo schôdze, písanie správ (reporting)pre nadriadeného

Pre firmy ponúkame kurzy ako skupinové (v menších skupinách je vyučovanie efektívnejšie – preto odporúčame nie viac ako 10 účastníkov na 1 skupinu), tak aj individuálne - one to one - prispôsobené aktuálnym potrebám pracovníkov, ich zaradeniu a pracovnému tempu.

 

Ako súčasť kurzu pre firmy a spoločnosti ponúkame počiatočný jazykový audit pracovníkov, na základe ktorého budú títo rozdelení do skupín, resp. bude vypracovaný najvhodnejší študijný program s ohľadom na cieľové požiadavky firmy.

 

Odporučíme a po dohode zabezpečíme najvhodnejšie učebné materiály. Tak isto je možné po dohode s objednávateľom vzdelávacieho programu zaviesť pravidelné testovanie dosiahnutých výsledkov , aby tak bolo možné lepšie monitorovať pokrok frekventantov so zreteľom na konečný cieľ.

 

Cena za jednu vyučovaciu jednotku (45 alebo 60 minút) sa pohybuje od 10 do 15 eur, v závislosti na dĺžke hodiny, type kurzu, pokročilosti účastníkov aj množstve objednaných hodín.

Design by DESIGN MICHAELA

DesignMichaela.com