VOP

Všeobecné obchodné podmienky poskytovanie prekladateľských služieb

Všeobecné obchodné podmienky RNDr. Ingrid Guľášová - EDUKO, IČO: 22734678, so sídlom: Bottova 8, 905 01 Senica  v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

 

I. všeobecné ustanovenia

 

1.1  RNDr. Ingrid Guľášová - EDUKO, IČO: 22734678, so sídlom: Bottova 8, 905 01 Senica  (ďalej len „Poskytovateľ“) poskytuje o.i. služby v oblasti jazykového vzdelávania, prekladov a úradných prekladov pričom tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom služieb, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba - (ďalej len „objednávateľ/študent“).  Službou sa  rozumie najmä vyučovanie jazykových  kurzov, workshopov, online kurzov, jazyková asistencia , poskytovanie prekladov bežných ako aj úradných prekladov z angličtiny a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (ďalej len služba). Tieto VOP sú pre poskytovateľa aj odberateľa služieb záväzné. Cieľom poskytovateľa je poskytnúť svojím klientom čo najkvalitnejšie služby.

 

1.2  Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom vzniká na základe vyplnenia objednávky prekladu, a to buď vyplnenej on-line objednávky na internetovej stránke www.anglickyrazdva.sk, reasp. www.uradnýpreklad.net , e-mailom, alebo objednávky vyplnenej osobne resp. zaslanej poštou na adresu sídla poskytovateľa RNDr. Ingrid Guľášová - EDUKO, Bottova 8, 905 01 Senica.

 

1.3 Objednávka je záväzná pre obe zmluvné strany po tom, ako poskytovateľ potvrdí jej príjem a podmienky v nej uvedené. Objednávka je záväzná i v takom prípade, keď poskytovateľ v termíne do 24 hodín od prijatia neoboznámi objednávateľa s tým, že niektoré v nej uvedené podmienky neakceptuje. Tým, že objednávateľ objednávku zadá, potvrdzuje, že je s týmito VOP oboznámený a že s nimi súhlasí. Dohodnuté podmienky zmluvného vzťahu je možné písomne meniť alebo zrušiť iba výslovnou dohodou oboch zmluvných strán.

 

II. Predmet plnenia

 

2.1 Predmetom plnenia je vykonanie služieb zahrnutých v predmete podnikania poskytovateľa, a to vyhotovenie prekladu, úradného prekladu a ďalšej súvisiacej jazykovej služby podľa podmienok uvedených v zmluve (ďalej len „zákazka“) odsúhlasených oboma stranami.

 

III. Preklady

 

3.1  Dodávateľ je povinný objednávku vyhotoviť v súlade s podmienkami uvedenými v týchto VOP a v príslušnej zmluve s objednávateľom, dodať dielo a odovzdať ho v dohodnutom jazyku, termíne, forme a kvalite.

 

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať vyhotovenú zákazku a zaplatiť poskytovateľovi   výslednú cenu zákazky v dohodnutom termíne a forme.

 

IV. Spôsob odovzdania/prevzatia zákazky

 

4.1 Objednávateľ alebo osoba poverená objednávateľom je povinná zákazku prevziať v dohodnutom termíne a poskytovateľovi bezprostredne písomne potvrdiť prevzatie zákazky s tým, že túto riadne a včas prevzal.

 

4.2 Dielo poskytovateľa môže byť odovzdané aj elektronicky na e-mail uvedený objednávateľom v objednávke alebo písomne prostredníctvom doručovateľa pošty. Dňom nasledujúcim po odoslaní diela na email uvedený objednávateľom v objednávke alebo na adresu sídla, miesta podnikania alebo trvalého bydliska objednávateľa uvedeného na objednávke, sa považuje dielo za riadne doručené a odovzdané.

 

4.2  Ak objednávateľ nesplní svoju povinnosť uvedenú v ods. 4.1 tohto článku a ani v lehote  24 hodín po uplynutí termínu odovzdania zákazky písomne neurguje dodanie zákazky, má zhotoviteľ za to, že objednávateľ zákazku riadne a včas obdržal.

 

4.3 Zákazka nie je dodaná oneskorene, ak poskytovateľ dodá na základe urgencie objednávateľovi zákazku znova a dokáže, že ju už raz objednávateľovi predtým odoslal.

 

4.4 Pre prípad, že z dôvodu prekážky na strane objednávateľa vyhotovenú zákazku nebude možné objednávateľovi doručiť zo závažných dôvodov požadovaným spôsobom, je poskytovateľ oprávnený zvoliť náhradný spôsob doručenia vyhotovenej zákazky na náklad objednávateľa. Objednávateľ bude na túto okolnosť vopred upozornený.

 

4.5 Ak objednávateľ odmietne bez závažného dôvodu uznaného oboma stranami prevziať riadne objednanú  a vyhotovenú zákazku, považuje sa táto zákazka za splnenú a poskytovateľovi vzniká právo vystaviť na túto objednávku  faktúru/ vyúčtovanie a objednávateľovi vzniká povinnosť túto faktúru/ vyúčtovanie uhradiť.

 

V. Cena

 

5.1  Cena za preklad je zmluvná a je určená cenníkom Poskytovateľa, ktorý je k dispozícii na www.uradnypreklad.net,  www.anglickyrazdva.sk.  Cena za anglický úradný preklad sa riadi  Vyhláškou MSSR č. 491/ 2004 Z.z. z 23.augusta 2004 o odmenách , náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. Poskytovateľ nie je platcom DPH.

 

VI. Platba

 

6.1  Cena za preklad môže byť uhradená formou bankového prevodu alebo vkladom v hotovosti v ktorejkoľvek pobočke TATRA banka a.s. Cena za anglický preklad overený môže byť zaplatená v hotovosti nakoľko sa jedná o činnosť podľa osobitných predpisov na ktorú sa vzťahuje výnimka Finančného riaditeľstva SR.

 

6.2 K platbe za bežný (neoverený preklad) a preklad sprostredkovaný vystaví poskytovateľ  objednávateľovi faktúru v elektronickej alebo listinnej podobe odovzdanej objednávateľovi spolu s dielom, ktorá môže byť zaplatená len bankovým prevodom na účet poskytovateľa. Termín splatnosti je 14 dní od prevzatia diela.

 

6.3 Dňom úhrady ceny tovaru je deň pripísania fakturovanej čiastky na účet zhotoviteľa.

6.4   Ak objednávateľ proti vyúčtovanej cene za prekladateľské služby nevznesie námietky v lehote do   7 dní odo dňa doručenia faktúry (či už elektronickej alebo listinnej) ,ktorá obsahuje vyúčtovanie služieb, považuje sa fakturovaná suma za objednávateľom uznanú čo do dôvodu a výšky.

 

6.5 Zhotoviteľ je v prípade predpokladanej ceny diela nad 200 € oprávnený požadovať po objednávateľovi primeranú zálohu vo výške 50 až 100% finálnej ceny prekladu.

 

6.6 Ak sa dostane objednávateľ do omeškania s úhradou ceny diela či jej časti, je zhotoviteľ oprávnený vyúčtovať objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej sumy, s ktorej úhradou je objednávateľ v omeškaní, a to za každý čo i začatý deň omeškania.

 

6.6 K úradným prekladom z angličtiny do slovenčiny a vice versa poskytovateľ vystaví objednávateľovi vyúčtovanie, ktoré je daňovým a účtovným dokladom podľa Vyhláškou MSSR č. 491/ 2004 Z.z.

 

6.7  Číslo účtu poskytovateľa je: TATRA banka a.s. číslo účtu: 292 587 2969/ 1100 , ako variabilný symbol treba uviesť číslo faktúry alebo iný identifikačný údaj k platbe.

 

VII. Práva a povinnosti strán

 

7.1   Objednávateľ je povinný oznámiť poskytovateľovi, na aký účel bude zákazka použitá,

ak je táto informácia dôležitá pre jej splnenie zo strany poskytovateľa. Ak poskytovateľ nebude oboznámený s týmto účelom, nebude brať ohľad na neskoršie reklamácie, ktoré vzniknú z dôvodov súvisiacich s týmto účelom. Ak bude zákazka použitá na zverejnenie tlačou, na internete alebo iným podobným spôsobom, musí byť táto skutočnosť v objednávke výslovne uvedená.

 

7.2   Ak text, ktorý je predmetom objednávky, obsahuje odborné a inak zvláštne výrazy,skratky a     podobne, pri ktorých objednávateľ požaduje dodržanie ním používaných termínov, je objednávateľ povinný poskytovateľa na túto skutočnosť písomne upozorniť a odovzdať mu zoznam takejto požadovanej terminológie v príslušnom jazyku alebo odovzdať poskytovateľovi iné pomocné materiály, prípadne do objednávky uviesť zodpovednú osobu, s ktorou môže poskytovateľ odbornú terminológiu konzultovať. Ak tak objednávateľ neurobí, na neskoršie reklamácie týkajúce sa odbornej terminológie sa nebude brať ohľad.

 

7.3 Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek faktografické, gramatické či iné chyby, ktoré sa v preklade objavia v dôsledku výskytu týchto chýb či nejednoznačnosti v pôvodnom texte. Je výhradne na uvážení poskytovateľa, či na takéto zjavné chyby v pôvodnom texte objednávateľa upozorní alebo nie, v žiadnom prípade však nie je jeho povinnosťou ich opravovať či inak pôvodný text korigovať, pokiaľ to nie je vopred dohodnuté.

 

7.4  Ak nebude dohodnuté inak, zmluvné strany predpokladajú, že zhotovením diela nemôže spôsobiť zhotoviteľ objednávateľovi škodu väčšieho rozsahu, než aká je fakturačná hodnota objednaného diela . Zhotoviteľ ručí za správnosť prekladu a správnosť kalkulácie ceny len do výšky ceny prekladu či korektúry (zmluvy). Zhotoviteľ neručí za akékoľvek následné škody vzniknuté obstarávateľmi z dôvodu chybne vykonaného prekladu či korektúry a neručí za chyby vzniknuté vinou zadávateľa (nečitateľný text, z významového či jazykového hľadiska nekvalitný text, nejasné a dvojzmyselné formulácie a pod.).

 

7.5  Dielo bude zhotovené a odovzdané v bežnom formáte Microsoft Word, Microsoft Excel,Microsoft Power Point nebo v PDF, iný formát (napr. html – webové stránky, priamy preklad v redakčnom systéme webu atd.) je možný len po predchádzajúcej dohode a za vopred písomne odsúhlasených podmienok.

 

7.6   Ak objednávateľ urguje dodanie zákazky, ktorá už bola poskytovateľom riadne odoslaná,  poskytovateľ je povinný zákazku objednávateľovi znovu odoslať, a to okamžite po prijatí urgencie. Ak poskytovateľ preukáže, že zákazka už bola predtým odoslaná v riadnom termíne, objednávateľ nemá nárok na náhradu škody.

 

7.7   Objednávateľ je povinný okamžite informovať poskytovateľa o všetkých okolnostiach,

ktoré by mohli negatívne ovplyvniť splnenie jeho záväzku uhradiť cenu zákazky podľa zmluvných podmienok. Objednávateľ je povinný informovať poskytovateľa predovšetkým o tom, že došlo k rozhodnutiu o vyhlásení konkurzu na jeho majetok alebo že vstúpil do likvidácie alebo že taká situácia hrozí.

 

7.8 Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné dôsledky spojené s porušením

       autorských práv pri plnení zákazky zadanej objednávateľom.

 

7.9 Poskytovateľ sa zaväzuje uchovať v tajnosti obsah všetkých rokovaní spojených

s predmetom plnenia a ďalej sa zaväzuje, že bude považovať všetky materiály, ktoré mu objednávateľ predloží, za prísne dôverné.

 

7.10 V prípade neoverených prekladov pokiaľ si objednávateľ výslovne v objednávke či zmluve nevyžiada podkladové materiály potrebné na výkon prekladu späť, dodávateľ nie je povinný ich archivovať.

 

VIII. Rozsah prekladu, kalkulácia ceny diela

 

8.1 Cena za preklad sa stanoví podľa počtu normostrán (NS) cieľového textu. Jedna NS prekladu je písacím strojom alebo textovým editorom písaný text obsahujúci 30 riadkov každý so 60 znakmi v riadku vrátane medzier, alebo 1800 znakov na jednej strane textu.

 

8.2  V prípade, že ide o preklad hesiel, sloganov či znakov cena za preklad sa nestanoví podľa počtu NS, ale individuálnou dohodou podľa typu zdrojového textu.

 

8.3  Počet NS sa zaokrúhľuje na desatiny NS nahor, minimálny účtovaný rozsah objednávky je 0,5NS,  pokiaľ nebude vopred dohodnuté inak.

 

8.4  Konečná cena zahŕňa preklad dodaného textu, dodržanie štýlu a úpravy podľa želania zákazníka, formálnu úpravu, vkladanie grafiky a obrázkov do výsledného textu, popis grafov a obrázkov, zaslanie objednávky e-mailom, faxom, na diskete, CD alebo v tlačenej podobe poštou. Konečná cena nezahŕňa ďalšie náklady na strane dodávateľa, napr. expresná zásielka, medzinárodná zásielka, bankové poplatky pri medzinárodných transakciách, kuriérska služba a pod.

 

8.5  Cena za overený preklad slovenčiny z/do angličtiny sa riadi vyhláškou MSSR č. 491/ 2004 Z.z., §10, ods.5, cena za jednu stranu prekladu je 19,92bEur. Jedna strana prekladu je písacím strojom alebo textovým editorom písaný text obsahujúci 30 riadkov každý so 60 znakmi v riadku vrátane medzier, alebo 1800 znakov na jednej strane textu. Každá posledná neúplná strana a každá jedna samostatná neúplná strana alebo listina v rozsahu menšom ako jedna strana, sa považujú za jednu celú stranu. Počítajú sa strany textu cieľového jazyka. Pritom hotové náklady sa taktiež stanovujú v súlade s hore citovanou vyhláškou.

 

8.6   Bežný časový limit pre vypracovanie prekladu je 6 NS cieľového textu za jeden pracovný deň, pričom sa nepočíta deň zadania a deň odovzdania hotového prekladu. V prípade, že objem objednávky presahuje uvedený limit alebo sa jedná o urgentnú objednávku, je dodávateľ oprávnený objednávateľovi účtovať prirážky. Rovnako je možné účtovať prirážky za prácu v sobotu, nedeľu a vo sviatok, prácu v noci a pod. O akýchkoľvek prípadných prirážkach musí dodávateľ objednávateľa informovať včas, tj. tak, aby mal možnosť zvážiť potvrdenie objednávky bez akýchkoľvek následných sankcií. (Prirážky        sú uvedené v cenníku poskytovateľa na www.uradnypreklad.net )

 

8.7  Dodávateľ stanovuje cenu za preklad tiež podľa náročnosti či odbornosti pôvodného textu. V prípade zložitých či odborných prekladov je oprávnený účtovať prirážku k základnej cene prekladu, o ktorej je povinný informovať objednávateľa v súlade  s bodom 7.6

 

8.8  Dodávateľ môže podľa vlastného uváženia poskytovať zľavy na prekladateľské práce, najmä v prípade dlhodobej spolupráce, rozsiahlych prekladov, atď.

 

XI. Reklamácie, zodpovednosť za závady diela.

 

9.1 Objednávateľ je povinný bezodkladne po odovzdaní diela, najneskôr do 7 dní odo dňa jeho odoslania na e-mail či adresu objednávateľa vykonať kontrolu diela a o prípadných chybách informovať poskytovateľa. Závadou sa v tomto prípade rozumie konkrétna odchýlka od dohodnutého rozsahu, prevedenia alebo kvality. Reklamáciu je nutné uplatniť písomne a bezodkladne po tom, čo boli zistené nedostatky, a tieto nedostatky presne vyznačiť a uviesť, akým spôsobom navrhuje reklamáciu riešiť. Zhotoviteľ posúdi povahu závady a ak je treba, zaistí nezávislý posudok (súdnym prekladateľom), a na základe týchto zistení rozhodne o spôsobe riešenia reklamácie (adekvátnej zľave z ceny diela alebo / a jeho oprave).

 

X. Odstúpenie od zmluvy

 

10.1  Každá zo zmluvných strán má právo písomne odstúpiť od zmluvy v tom prípade, ak sa po uzavretí zmluvného vzťahu vyskytli na jej strane neodstrániteľné prekážky, brániace splneniu záväzku.

 

10.2  Odstúpenie od zmluvy je odstupujúca strana povinná oznámiť druhej strane písomne.

 

10.3  Pokiaľ objednávateľ odstúpi od zmluvy na preklad (či korektúru), je povinný uhradiť dodávateľovi storno poplatok vo výške 20% z ceny objednaného prekladu, na ktorom dosiaľ dodávateľ nezačal pracovať, ďalej potom preukázateľne vzniknuté náklady na už zhotovenú časť prekladu, prípadne i celý preklad, v prípade, že je práca už hotová .

 

10.4 Poskytovateľ nezodpovedá objednávateľovi za škodu vzniknutú z nerealizovania    uzavretej zmluvy, ak k tomu dôjde z dôvodov vis major , nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí, ktorým nemohol zabrániť.

 

XI. Ochrana osobných údajov

 

11.1 Spoločnosť prehlasuje, že všetky objednávateľom poskytnuté údaje budú zhromažďované a spracované výlučne na účely poskytované na služby v rámci Poskytovateľa, ktorý sa zaväzuje nakladať s nimi v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade neuzavretia zmluvného vzťahu, či bez ďalšieho súhlasu študenta budú uvedené údaje znehodnotené.

 

11.2  Zadaním objednávky klient súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Poskytovateľ sa zaväzuje, že údaje poskytnuté klientom budú slúžiť výhradne na interné potreby spoločnosti a nebudú poskytnuté tretím osobám. Tento súhlas udeľuje na dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu a do doby 10 rokov od jeho ukončenia, tak ako stanovuje zákon o dĺžke skladovania kópii úradných prekladov.

 

XII. Záverečné dojednania

 

 12.1    V prípade, že je alebo sa stane niektoré z ustanovení týchto Všeobecných zmluvných     podmienok neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nebude tým dotknutá platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení. Zmluvné strany sú si povinné poskytnúť si vzájomnú súčinnosť pre to, aby neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenia bolo nahradené takým ustanovením platným, účinným a vykonateľným, ktoré v najvyššej možnej miere zachováva ekonomický účel zamýšľaný neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným ustanoveniam. To isté platí aj pre prípad zmluvnej medzery.

 

12.2 Tieto všeobecné zmluvné podmienky sú k dispozícii na www.uradnypreklad.net alebo www.anglickyrazdva.sk  .

 

12.3    Všetky spory vzniknuté zo zmlúv medzi stranami budú riešené pred všeobecnými súdmi.

 

12.4    Zmluva o dielo sa uzatvára v súlade  zák. č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník.

 

12.5 Práva a povinnosti z jednotlivých zmlúv, na ktoré sa vzťahujú tieto Všeobecné zmluvné podmienky, prechádzajú aj na prípadných nástupcov zmluvných strán.

Design by DESIGN MICHAELA

DesignMichaela.com