VOP

Všeobecné obchodné podmienky poskytovanie jazykových kurzov

Všeobecné obchodné podmienky RNDr. Ingrid Guľášová - EDUKO, IČO: 22734678, so sídlom: Bottova 8, 905 01 Senica  v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

 

1. Spoločnosť

 

            RNDr. Ingrid Guľášová - EDUKO, IČO: 22734678, so sídlom: Bottova 8, 905 01 Senica  (ďalej len „Poskytovateľ“) poskytuje o.i. služby v oblasti jazykového vzdelávania, prekladov a úradných prekladov, pričom tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom služieb, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba - (ďalej len „objednávateľ/študent“).  Službou sa  rozumie najmä vyučovanie jazykových  kurzov, workshopov, online kurzov, jazyková asistencia , poskytovanie prekladov bežných ako aj úradných prekladov z angličtiny a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (ďalej len služba). Tieto VOP sú pre poskytovateľa aj odberateľa služieb záväzné. Cieľom poskytovateľa je poskytnúť svojím klientom čo najkvalitnejšie služby.

 

2. Prihlásenie

 

  1. Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom vzniká na základe prihlášky do kurzu a to buď vyplnenej on-line na internetovej stránke www.anglickyrazdva.sk,  zaslanej    e-mailom, alebo prihlášky vyplnenej osobne resp. zaslanej poštou na adresu sídla poskytovateľa RNDr. Ingrid Guľášová - EDUKO, Bottova 8, 905 01 Senica.  V prípade neplnoletej osoby prihlášku podáva jej zákonný zástupca. Zaslané prihlášky poskytovateľ nepotvrdzuje. Prihlásenie do kurzu je záväzné. Študent môže od zmluvy odstúpiť za podmienok uvedených v bode 4 (Storno podmienky), a to písomne, oznámením na e-mailovú adresu edukojs@gmail.com
  2. Poskytovateľ poskytne záujemcovi úvodnú konzultáciu ohľadom cieľov kurzu, jeho dĺžky a frekvencie, so zistením jazykovej úrovne záujemcu, učebných materiálov a technik výučby. Ďalej  poskytne záujemcovi prvú vyučovaciu hodinu zdarma, aby sa študent oboznámil so spôsobom výučby a mal možnosť zvážiť, či je kurz pre neho vhodný alebo nie.
  3. Podpisom prihlášky do jazykového kurzu objednávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s VOP, je si vedomý o aký typ kurzu sa jedná a súhlasí s metodikou výučby, použitými materiálmi a technikami, ktoré budú v kurze použité vrátane dĺžky a frekvencie kurzu, odporúčanej domácej prípravy a ceny kurzu.

 

3. Platba

 

  1. Cena kurzu je vopred stanovená. V cene sú zahrnuté výučba a doplnkové materiály používané vo výučbe, nie však základné používané učebnice. O cene kurzu aj učebníc je každý účastník informovaný pred uzatvorením akéhokoľvek zmluvného vzťahu.
  2. Na cenu kurzu resp. učebníc vystaví poskytovateľ objednávateľovi faktúru.
  3. Kurzovné je možné uhradiť iba prevodom na účet alebo vkladom v hotovosti v ktorejkoľvek pobočke TATRA banka a.s.
  4. Splatnosť kurzovného je najneskôr v deň zahájenia kurzu.
  5. Číslo účtu poskytovateľa je: TATRA banka a.s. číslo účtu: 292 587 2969/ 1100 , ako variabilný symbol treba uviesť číslo faktúry alebo iný identifikačný údaj k platbe.
  6. Zmluvná sankcia za omeškanie: Ak sa dostane objednávateľ pri plnení záväzkov z objednávky do omeškania, môže si poskytovateľ uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. V prípade, ak poskytovateľ z dôvodu omeškania objednávateľa s úhradou kurzovného od tejto zmluvy odstúpi (Bod 8.c), je objednávateľ povinný uhradiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške celého kurzovného do troch dní od odstúpenia od zmluvy.

 

4. Storno podmienky

 

Podmienky pre stornovanie kurzu a vrátenie kurzovného sú nasledovné:

 

  1. Celý poplatok za kurz v prípade odstúpenia poslucháča z kurzu najneskôr po prvej bezplatnej hodine.
  2. 80% z poplatku za kurz v prípade, že poslucháč odstúpi z kurzu po najviac prvých dvoch hodinách výučby.
  3. V prípade odstúpenia z kurzu po absolvovaní prvých dvoch hodín výučby nemá poslucháč nárok na vrátenie poplatku za kurz.
  4. V prípade zrušenia kurzu zo strany poskytovateľa má účastník nárok na vrátenie pomernej čiastky kurzovného zodpovedajúceho    nedodaným službám.
  5. V prípade vrátenia časti alebo celej výšky kurzovného bude čiastka prevedená na klientom zadaný   účet do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca (tj. posledný deň v nasledujúcom mesiaci).

 

5. Neuskutočnená výučba

 

  1. V prípade absencie lektora zaistí dodávateľ zodpovedajúcu náhradu; ak to nie je možné, výučba sa v danom termíne nekoná a dodávateľ o tejto skutočnosti v najkratšom možnom termíne upovedomí študentov. Neuskutočnená výučba bude nahradená v najbližšom možnom termíne na základe dohody účastníka/kov kurzu s lektorom tak, aby bol v každom prípade dodaný dohodnutý počet vyučovacích hodín.
  2. Dátum začatia a ukončenia výučby, termíny, v ktorých výučba neprebieha (prázdniny, štátne sviatky, dni pracovného pokoja atď.) špecifikuje dodávateľ a oboznámi s týmto študentov. Počet týždňov výučby ako aj celkový počet hodín výučby musí byť známy pred začatím kurzu a je záväzný po dobu konania kurzu.
  3. Individuálne hodiny sa platia vopred v množstve 10 vyučovacích hodín (1 séria). Študent má právo zrušiť vyučovaciu hodinu telefonicky alebo mailom minimálne jeden deň vopred, a to najneskôr do 21.00 hod. V opačnom prípade sa vyučovacia hodina považuje za vyčerpanú.
  4. Jedna predplatená séria individuálnych hodín má platnosť 90 kalendárnych dní od zaplatenia, pričom spolu s ňou má študent nárok aj na rezerváciu konkrétneho termínu. V prípade predplatenia viac ako jednej série hodín je táto lehota stanovená na základe vzájomnej dohody medzi študentom a poskytovateľom.

 

6. Absencia vo výučbe

 

           Ak nie je niektorý z účastníkov kurzu na výučbe prítomný, a to  z akéhokoľvek dôvodu, nevzniká mu tým nárok na žiadne finančné kompenzácie. Ak sa nedostaví bez predchádzajúcej dohody s vyučujúcim ani jeden z účastníkov kurzu, a to ani po uplynutí 15-tich minút od riadneho termínu začatia výučby, výučba sa v danom termíne nekoná. Náhradný termín konania výučby sa v takomto prípade nedojednáva. V odôvodnenom prípade (absencia na základe predloženia lekárskeho potvrdenia) bude študentovi ponúknutá možnosť nahradiť si zameškané hodiny v inom termíne.

 

7. Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania

 

  1. Po zložení záverečného úrovňového testu aspoň na 65 % má každý študent nárok  na získanie potvrdenia o absolvovaní kurzu.
  2. Potvrdenie je vydané na základe písomnej alebo ústnej žiadosti.
  3. Potvrdenie nie je vystavované automaticky.

 

8. Odstúpenie od zmluvy

 

  1. Poskytovateľ môže z dôvodu naplnenia kapacít kurzu od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú skôr platiaci študenti. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet Poskytovateľa.
  2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so študentom a zrušiť bez náhrady účasť študenta v kurze, a to v prípade, že svojim chovaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov kurzu alebo zamestnancov a pedagógov poskytovateľa alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu.
  3. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak študent neuhradí dohodnuté kurzovné v lehote jeho splatnosti.

 

9. Zmeny podmienok

 

               Akékoľvek zmeny v týchto obchodných podmienkach môžu byť urobené len  v písomnej forme uverejnením na internetovej stránke spoločnosti www.anglickyrazdva.sk.

 

10. Ochrana osobných údajov

 

  1. Spoločnosť prehlasuje, že všetky objednávateľom poskytnuté údaje budú zhromažďované a spracované výlučne na účely poskytované na služby v rámci Poskytovateľa, ktorý sa zaväzuje nakladať s nimi v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade neuzavretia zmluvného vzťahu, či bez ďalšieho súhlasu študenta budú uvedené údaje znehodnotené.
  2. Študent podaním prihlášky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov uvedených v prihláške, platí aj v elektronickej podobe, ktoré poskytol Poskytovateľovi, za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a pre marketingové účely Poskytovateľa. Tento súhlas udeľuje na dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu a do doby 10 rokov od jeho ukončenia pre účely archivácie dokumentov podľa záväznej vyhlášky.
  3. Študent berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany Spoločnosti sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa Študent výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením rozmnožením (kópii) materiálov.
  4. Tieto VOP sú verejne prístupné v mieste sídla poskytovateľa a na www.anglickyrazdva.sk. Poskytovateľ  je povinný objednávateľa upozorniť na ich existenciu, záväznosť a možnosť sa s nimi oboznámiť, nie je však povinný ich prikladať ku každej prihláške, objednávke, zmluve alebo ponuke, tak ako nie je povinný ich objednávateľovi bez výslovného požiadania dodať.

 

11. Záverečné ustanovenia

 

Pokiaľ tieto obchodné podmienky nestanovia inak, riadia sa právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, t.j. Poskytovateľom  a objednávateľom/študentom príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

 

 Znenie týchto obchodných podmienok je pre zmluvné strany záväzné.

 

 V zmysle § 273 Obchodného zákonníka sa tieto obchodné podmienky považujú za Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti RNDr. Ingrid Guľášová - EDUKO, IČO: 22734678, so sídlom: Bottova 8, 905 01 Senica.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od: 1.9.2015

Design by DESIGN MICHAELA

DesignMichaela.com